CMU Science Week 2017

CMU Science Week 2017, The Science exhibition at Chiang Mai University

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักเรียนแผนการเรียน English Programme เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"