สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Montfort College Parent And Teacher Association” อักษรย่อ “ MC. PTA”